Atıksu arıtım teknolojilerin değişimi, atıksu tesislerinin kurulmasına ve bu tesislerden arıtım sonrası ortaya çıkan kalıntılarında sorunlara sebep olduğunu ortaya çıkardı. Evet; ama arıtılan atıksular hem çevre, hem ekonomi, hem de sürdürülebilirlik açısından yararlar sağlamaktaydı. Fakat, arıtımlar için kurulan dev tesislerin kurulumu ve işletimleri sonrasında ortaya çıkan atıklar ayrı sorunları gündeme getirdi. Bu sebeplerden dolayıdır ki, atıksu arıtma sistemlerinin planlama, tasarım ve işletim sistemleri karmaşık ve kapsamlı bir konu başlığı olarak zihnimizde yerini koruyor.

Arıtma için kurulacak bir sistem, pahalı ve sistemin işletilmesi için emek isteyen bir yatırım olarak tanımlama yapılabilir. Bu nedenledir ki; atık su arıtma tesisi yapılması planlanırken bazı kriterler unutulmamalıdır. Tesis kurulma aşamasındayken, arıtma prosesi, işletim maliyetleri, arıtma tesisinin yapımında kullanılan ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici olan parametrelerdir denebilir. Bununla birlikte arıtma tesisleri; politik, sosyal ve teknik hususların birlikte dikkate alınmasını gerektirir. Çünkü, deşarj standartlarının sağlanması yanında, iyi bir atıksu arıtma ve uzaklaştırma sistemi ile birçok olumsuz çevresel şartların ortaya çıkması da önlenmiş oluyor.

Atıksu tesislerinin; belirlenen şartlar yerine getirilmeden inşa edilmesi, inşa alanının belirlenmesi ve takibinin yapılmaması birçok çevresel felakete yol açabilir. Ki bu olumsuzluklar koku ve gürültü kirliliği, su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik atıklarla kirlenmesi, sucul ekosistemin zarar görmesi, alıcı su ortamının kalitesinin bozulması, doğal suların çeşitli maksatlarla yararlı kullanımının ortadan kalkması, arıtılmamış atıksu ve biyokatıların zirai kullanımı dolayısı ile hastalıkların yayılması, arazi değerinin düşmesi şeklinde sıralanmakta ve liste uzayıp gitmektedir.

Tesislerin çevreye zararlarının en aza indirilmesi için deşarj suyu ve arıtma çamurlarının faydalı kullanımının gerçekleştirmesi gerekmekte, atıksu arıtma çamuru günümüzün önemli konuları arasında yer almakta olup, bertarafının nasıl yapılması gerektiği üzerinde birçok çalışma yapılmaktadır. Çevreye verilen zararları en aza indirmek için atıksu tesislerinin planlama süreci başlangıcında mutlaka göz önünde bulundurulması gereken temel esaslar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş, arıtılan atıksuların ve atıksu tesislerinin ilgili yasal gerekliliklere uyması için tesis işletmecileri arıtma prosesini dikkatli bir şekilde kontrol etmeli ve belirlenen limitlerin üzerine çıkılması durumunda müdahale etme şansına sahip olmalı iken gösterilen özen yerli ve yeterince midir? İşte o da bir soru işareti!