Ana Sayfa Bilim

Bilim

"Döngüsel Evren Modelim” başlıklı yazımda dedim ki: “Benim Evren modelim olan Takyon evren modeline göre tek bir Büyük Patlama olmamıştır. Daralma hiçbir zaman noktasal bir sonsuzluğa ulaşmamıştır. Evrenin davranışının uzun sürede bir genişleme ve daralma hareketi olduğu ve döngüsel bir devinim içinde defalarca büyüyüp küçüldüğü görüşündeyim.” Bu görüşümü yıldızların döngüsel...
Evrende her şey hareket halindedir. En küçük atomdan en büyük gökadasına kadar hareket etmeyen hiçbir nesne yoktur. Fakat hareket denilen olgu sürekli değil, kesikli bir titreşimle oluşmaktadır. Bu sıçramalı titreşimlere “frekans” deniyor. Frekans “saniyedeki titreşim sayısı” olarak tanımlanır. Kuantum kuramına göre her nesne hem dalga hem parçacık özelliği taşır....
Her şeyin kuramı evrendeki tüm olayları açıklayabilen bir fizik kuramıdır. Bu kuramı yaklaşık yüz yıldır arıyoruz fakat bir türlü bulamadık. Sicim kuramı ve m-kuramı birer aday model olsalar da henüz kanıtlanmış değildirler ve bu bakımdan kuram sayılmazlar. Bir fizik modelin kuram olarak kabul edilmesi için deney veya gözlemle onaylanması...
Çatallaşma olgusu, söz konusu sistemde nitelik değişimine neden olur. Evrim olayı da bir nitelik değişimidir. Tek hücreli canlıların ikiye bölünmesi sonucunda, zamanla gittikçe daha karmaşık ve yapısal olarak farklı canlılar oluşmuştur. Evrimin bir çatallaşma olayı olduğunu söyledim. Çatallaşma kavramını dinamik sistemlerin matematiği ile ilgilenmiş olan Fransız matematikçi Henri Poincare...
Her nesnenin hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiği deneysel olarak da kanıtlanmıştır. Nesne olarak tanımladığımız tüm varlıklar birer yerel enerji paketleridir. Enerji ise dalgalarla yayılır. Dış dünyadan yayılan enerji dalgaları beyne ulaştığında beyin gelen etkiye bir tepki gösterir. Beynin yorumladığı bu enerji dalgalarına biz “gerçek” diyoruz. Genelde gerçek:...
Yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördüğümüz bu günlerde yaşamın ne olduğunu düşünmekte yarar olduğu görüşündeyim. Evrende her var olanın ilk ve tek amacı var olmaya devam etmek isteğidir. "İstek" sözünü "yok olmaya direnmek" şeklinde kullanıyorum. Fakat evrende hiçbir şey varken yok olmaz ve yoktan var olmaz; sadece dönüşür. Dönüşen...
Cansızlar da canlılar gibi varlıklarını sürdürmek isterler. Bu istekleri bilinçli olmasa da doğanın en temel yasası olan “Enerjinin Korunumu” yasası gereğidir. Klasik fiziğin kurucusu olan Newton kitabında üç yasa ileri sürmüş ve birinci yasayı şöyle ifade etmiştir: Net bir dış kuvvet etki etmediği sürece, her nesne ya durur veya...
Evrende her şey hareket halindedir. En küçük atomdan en büyük gökadasına kadar hareket etmeyen hiçbir nesne yoktur. Fakat hareket denilen olgu sürekli değil, kesikli bir titreşim içermektedir. Mikro boyutta oluşan hareketlere ”kuantum sıçramaları” denmektedir. Bu sıçramalı titreşimlere “frekans” deniyor. Frekans, saniyedeki titreşim sayısı olarak tanımlanır. Evrende her var olanın kendine...
Gündelik dilde kullandığımız iki kavram hakkında görüşlerimi bildirmek istiyorum. Bunlar: Boşluk ve Yokluk. Boşluk denince, bir bölgenin veya hacmin içinde hiçbir nesnenin olmadığını anlarız. Örneğin, bir odada hiçbir eşya yoksa “oda boş” deriz. Ama odada hava var. Demek ki tam olarak boşluk yok. Peki, havayı boşaltsak ne olur? Havası...
Enformasyon sözü “iç şekillenme” demektir. Zira, en ön takısı iç ve form da şekil demektir. Enformasyon dalgası da bağlantısal bütünselliği oluşturan bir dolanıklık dalgası olarak düşünülebilir. Dolanıklık sadece mikro âleme ait bir olgu değildir. Yaşadığımız makro âlemde de dolanıklık örnekleri bulunur. Örneğin, beyindeki nöronların dolanık durumda olmaları sayesinde düşüncenin...