Felsefe

“Stres” kavramının günümüz yaşam tarzını karakterize ettiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Stres hem toplumsal hem de bireysel yaşamı biçimlemekte, organize etmekte hatta yönlendirmektedir; tercihlerimizi, hedeflerimizi veya isteklerimizi etkilemektedir. Bu kavramın bir tür rahatsızlığa işaret etmesi ve bir hastalık gibi algılanması onun başka bir yönünü oluşturmaktadır.  Bu ve benzeri özelliklerinden dolayı...
Kendisine dokunmayan hiçbir şeye ilgi duymamak, bir şeylere ilgi duyanlar içinse “gereksiz işlerle vakit öldürüyorlar” diye düşünmek sıkıntılı bir tutum. Bence, tam tersine, insana, hayata, dünyaya dair ne varsa her şeye ilgi duymak, mümkün olduğunca dışarısı ile meşgul, dış dünya ile hemhâl olmak, onunla iç içe geçmek gerekir. Halil Cibran...
“Birey” ve “bireyleşme” diye önümüzde iki kavramı birbirinden ayırıyorum. “Birey” dediğim zaman, vatandaş yani toplumsal görevleri yerine getiren ve toplum içinde hukuken korunan başka deyimle vatandaşlık numarası bulunan ve nüfus cüzdanı taşıyan kişiyi düşünüyorum. “Bireyleşme” dediğim zaman da bireyin kendi beceri ve yetenekleriyle topluma bir şeyler katma olgusunu ön...
Günümüzde bütünsel bakış kaybolmuş, tanrı teolojinin, insan psikolojinin, evren ise kozmolojinin konusu olmuştur. Bu üç disiplin birbirleriyle bağlantısız ve ilişkisiz birtakım yorum ve görüşler geliştirdiklerinden, aralarında anlaşabilecekleri ortak görüşler tümüyle yok olmuştur. Kadim Yunan düşünürleri evrenin oluşumunu “kaos” adını verdikleri karmaşık bir ortamdan başlatırlar. Onlar için Kaos, şekilsiz ve...
Nasıl ki su sonsuza kadar su, bir tay da sonsuza kadar tay olarak kalmak isterse ateş de fıtratındaki yakım ve yıkım enerjisiyle direnir sonsuza kadar; çünkü her şey kendi varlığında direnir. Kitleler de öznenin son özerk alanlarını işgal edene kadar kendi varlığında direniyor. Anlamın kaygan sathına tutunmaya çalışan, dikotomilerin...
Enformasyon deyince ne anlıyoruz? Sözlüğe baktığınız zaman, kelimenin çok uzun anlamları var, birbirinden çok farklı anlamlar içeriyor. Sizlerin kullandığı anlamı için “işlenebilir veri, işlenebilir ve aktarılabilir veri” diye düşünebiliriz. Enformasyon Bölümü için, sizler için enformasyonun işlevinin, bilimsel anlamda işlenebilen ve aktarılabilen bir veri olduğunu düşünebiliriz. Ancak enformasyon, “bilgi, haber,...
"Kaos Teorisi" genellikle 1961 yılında Lorentz’in tesadüfen yapmış olduğu bir keşifle başlatılır. Elbette bu teorinin daha eskiye giden bir tarihinden ve özellikle de H.Poincaré’nin öncü fikirlerinden sözetmek de gereklidir. Kaos teorisinin günümüzdeki en önemli ismi ise kuşkusuz I. Prigogine’dir. Teoriyle ilgili birbirine karşıt görüşlerin olduğunu ayrıca belirtmek yerinde olacaktır....
Teknoloji, çağımızı tanımlayan şüphesiz en önemli kavramlardan birisidir. Gerek günümüzde teknolojinin ulaştığı seviye ve gerekse toplumların bu alandaki başarıları, söz konusu kavramın içeriğinin en önemli kısımları durumundadır. Günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişen, geliştikçe de toplumsal yapıyı ve dolayısıyla bireyleri temelden etkileyip belirleyen teknolojik başarılar; toplumların ulaşmak istedikleri öncelikli...
Bina denilince, barınmak, iş yeri, toplantı, eğlence gibi çeşitli amaçlar için kullanılan mekânları düşüneceğiz. Bir binanın mimari formu başta olmak üzere onun görünüşü, yapımında kullanılan malzemesi, planı, statik yapısı gibi o binayı karakterize eden algılanabilir özellikleri, yani fizik özellikleriyle bu binanın kullanılış amacı arasında ilişki kurmaya çalışacağız. Kullanılış amacını, aynı zamanda o yapının anlamını belirleyen bir özellik olarak...
"Demokrasi" kelimesi etimolojik olarak "halk iktidarı" anlamına gelmekle birlikte, günümüz toplumlarında çok farklı anlamlar kazanmış ve birbirinden farklı uygulamaları nitelemede kullanılan bir kavram halini almıştır. Bu farklılık demokrasi kavramının genel bir tanımının verilmesini de güçleştirmektedir. Bu sebeple, söz konusu kavram ele alınırken, ister istemez bazı çerçevelerin çizilmesi ve bu...