Alfa ve Beta Risk Ölçümüne Giriş

Aşağıdaki kılavuz, Alfa ve Beta risk ölçüm kavramları hakkında bilmeniz gereken her şeyi tartışacaktır, her ikisi de bir şirketin karşı karşıya olduğu proje riskinin seviyesini belirlemek için kullanılan temel araçlardır.

Alfa ve Beta risk ölçümü, bir şirketin karşı karşıya olduğu proje riskinin seviyesini belirlemek için kullanılır. Bu amaca ulaşmak için makul bir yaklaşım, herhangi bir proje için ayrı ayrı veya birbiriyle bağlantılı olarak hem Alfa hem de Beta risk değerlendirme testlerini uygulamaktır. Alfa ve Beta risk ölçüm araçları, tipik olarak, bir ürün geliştirme sürecinin erken aşamalarında, daha önce bir geçmişe sahip olmadan uygulanır. Bu ölçümlerden elde edilen sonuçlar, bir projenin olası başarısızlığının aksine potansiyel başarısı hakkında stratejik kararlar almak için kullanılabilir. Alfa ve Beta testi sonuçları, bir ürünün teknolojik olarak sağlıklı bir şekilde geliştirilmiş olması durumunda veya herhangi bir amaç için gerekli değişikliklerin yapılması gerekip gerekmediğini, bir ürünün karmaşık pazar kabul sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını gösterebilir.

Hem Alfa hem de Beta risk ölçüm kavramları finansta esastır. Alfa, bir yatırım portföyünün riske göre düzeltilmiş getirisinin bir ölçüsüdür. Bu arada Beta, portföyünüzün bir bütün olarak piyasaya göre oynaklığını ölçer. Alfa genellikle yatırımcılar için uygun kabul edilir, ancak arkasında yatan bir strateji yoksa düşük performansı da temsil edebilir.

Her iki kavramı da derinlemesine inceleyelim.

Alfa Riski Ölçümü

Alfa, bir fon veya menkul kıymetin kıyaslama endeksinden ne kadar üstün veya düşük performans gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Bir fonun getirilerinin oynaklığını (fiyat riski) alır ve riske göre ayarlanmış performansını, S&P 500 gibi daha geniş piyasalardan alınan bir kıyaslama endeksininkiyle karşılaştırır. Yatırım getirisi olduğunda Alfa negatif olabilir. bir dizinin gerisinde kalıyor.

Alfa risk ölçümü, bir algoritmanın müşteriye kredi verme olasılığını tanımlar. Uygulamaları doğru bir şekilde puanlayabildiğinden ne kadar emin olduğuna bağlı olarak bir algoritmanın elde ettiği karı belirlemede kullanılır. Genellikle, test amacıyla verileri bir kenara bırakarak tanımlanır. Alfa her zaman Beta'dan daha az olmalıdır. Aksi takdirde, riski yeterince tahmin edemezsiniz. Duyarlılık veya özgüllük doğrulama yöntemi, Alfa'yı değerlendirmek için bir yaklaşımdır. Algoritmanızın duyarlılığı, varsayılan istemcileri ne kadar doğru tanımlayabileceğinizi ölçer. Özgüllük, varsayılan olmayan müşterileri ne kadar doğru tanımlayabileceğinizi ölçer. Sonuç olarak, temerrüde düşmeyen her müşteriyi “temerrüde düşmeyen” algoritmanız yüksek duyarlılığa ve düşük özgüllüğe sahiptir.

Alfa, S&P 500 gibi bir karşılaştırma endeksine kıyasla yatırımın getirisini ölçer. Genel olarak, Alfa rakamı ne kadar yüksekse, yatırımcılar için daha çok arzu edilir, çünkü fonları piyasa ortalamalarına göre diğer fonlardan daha iyi performans göstermiştir.

En basit ifadeyle Alpha, bir fonun kendi kıyaslamasından ne kadar daha iyi veya daha kötü performans gösterdiğini temsil eder. Bir yatırım fonu %5'lik bir Alfa'ya sahipse, yüzdesi, kıyaslama endeksi üzerindeki ortalama yıllık fazla getirisini gösterir. Pozitif Alfa fonları kıyaslama değerlerinden daha iyi performans gösterirken, negatif Alfa fonları onlardan daha düşük performans gösterdi. Kötü bir güvenlik seçimi, negatif Alfa'ya neden olabilir.

Alfa formülü aşağıdaki gibidir:

Alfa = (Gerçek Getiri – Risksiz Getiri)/(Beklenen Getiri &#8211 ; Risksiz Getiri)

Alfa Örnekleri

Alfa, bir yatırım yöneticisinin gerçek başarısını ölçmek için gereklidir. Örneğin, bir yatırım fonunun %16'lık getirisi, hisse senedi piyasaları bir bütün olarak %8'lik getiri sağladığında etkileyici görünüyor. Ancak, daha geniş bir pazar %30 kazanıyorsa, aynı %8'lik getiri yetersiz kabul edilir.

Alpha, bir yatırım yöneticisinin bir karşılaştırma endeksinin üzerinde getiri elde etme yeteneğini ölçer. Genellikle “fazla getiri” bir portföy yöneticisi veya yatırım fonu yöneticisi, menkul kıymetlerin tümünü bir piyasa endeksinde satın almak ve tutmak gibi pasif bir strateji yoluyla elde edilebilecek karşılık gelen getiri ile karşılaştırıldığında kazanır. Alfa, yatırımın belirlenen karşılaştırma ölçütüne göre daha iyi performans göstermesine (pozitif Alfa) veya düşük performans göstermesine (negatif Alfa) bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Aslında, bir yatırımın sabit bir karşılaştırmaya veya aynı varlık sınıfındaki diğer yatırımlara göre ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.

Bir yatırım yöneticisinin gerçek başarısını değerlendirmek için yatırımcının ne kadar Alfa ürettiğini anlamalısınız. Bir yatırım fonunun %8'lik getirisi, bir bütün olarak %4 getiri sağlayan hisse senedi piyasalarıyla karşılaştırıldığında mükemmel görünüyor. Ancak, genel pazar %15 oranında büyürse %8'lik bir getiri yetersiz olacaktır.

Beta Risk Ölçümü

Beta risk ölçümü, genellikle yatırımlar için geçerli olan riski değerlendirme yöntemidir. Bir menkul kıymetin fiyatının zaman içinde ne kadar dalgalandığının bir göstergesidir. Bir menkul kıymetin getirisi ne kadar değişkense, Beta değeri o kadar yüksek olur. Beta değeri 1'den küçükse, bir şirketin payının bir bütün olarak piyasadan daha düşük oynaklığa sahip olduğunu ve yatırımcılar için daha az risk oluşturduğunu gösterir. 0 ile 1 arasındaki bir Beta değeri, orta düzeyde oynaklık ve daha düşük risk gösterir. Ayrıca, 1'den büyük Beta değerleri, artan oynaklık düzeylerini ve buna bağlı olarak daha büyük riski gösterir.

Geçmiş getiri verileri, bir şirketin hisse senedi fiyatından toplanır ve Beta'yı hesaplamak için piyasa getirileriyle karşılaştırılır. Beta, ölçülmekte olduğu tüm dönem için Beta = 1 olarak temsil edilir. Ortalama günlük getiriler daha sonra, genel piyasaya göre zaman içinde ne kadar spesifik menkul kıymetin dalgalandığını yansıtan bir Beta katsayısı oluşturabilir. Beta, oynaklığa ek olarak finansal riski de ölçer. Birden az Beta, güvenliğin 1 beta ile genel piyasadan daha az riske sahip olacağı anlamına gelirken, birden fazla herhangi bir şey normalden daha fazla riske işaret eder. Beta, bu nedenle, bir yatırımcıya, belirli bir yatırımın veya varlığın genel ekonomideki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğunu söyler. Duyarlı yatırımlar faydalı olabilir.

Kovaryans ve regresyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için Beta'yı kullanır. Beta, yatırımcıların değişen derecelerde riske sahip çeşitli varlıklara yatırım yaparak verimli portföyler oluşturabileceklerini belirten Modern Portföy Teorisinde (MPT) önemli bir rol oynar. Örneğin, A ve B olmak üzere iki hisse senedi için yatırım verileriniz varsa, her hisse senedinin fiyat değişikliğine karşı genel piyasa getirisindeki bir değişiklik için bir Beta değeri olacaktır. İki Beta değerinin aynı olması, her iki firmanın da’ hisse fiyatları, geniş ABD piyasa endeksleriyle aynı oranda hareket ettiğinden, bunların ayrı olarak ticaretinin hiçbir avantajı yoktur.

Beta Örnekleri

Finansta Beta, hisse senetleri ve tahviller de dahil olmak üzere birçok farklı menkul kıymet türü için çok önemli bir risk ölçüm aracıdır. Beta, bir bütün olarak piyasaya kıyasla bir yatırımın oynaklığının bir ölçüsüdür. Piyasanın Beta'sı birdir, bu nedenle Beta'sı daha yüksek olan her şey, bir bütün olarak piyasadan daha değişken olma eğilimindedir. Beta'sı birin altında olan her şey, genel pazardan daha az değişken olma eğilimindedir.

Beta risk ölçümü finans, telekomünikasyon ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Beta, finans alanında, özellikle menkul kıymet portföyleriyle ilgili olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır ve 1984 civarında Bellcore (şimdi Telcordia Technologies) tarafından telekomünikasyona dahil edilmiştir. #8217;diğer hisse senetlerine maruz kalmak için ödeme yapıyor. Beta, bireysel hisse senedi getirilerinin genel piyasadaki dalgalanmalara nasıl tepki verdiğini yansıtır. 1 betası, borsa yüzde 1 yükseldiğinde, sizin hisse senedinizin de yüzde 1 yükselme eğiliminde olduğunu gösterir.

Beta risk ölçümü finanstaki en önemli kavramlardan biridir. Beta, yalnızca şirkete özgü sorunlar yerine genel piyasa hareketlerine atfedilen varlık fiyatı oynaklığını ifade eder. Temel analistler, kovaryans veya regresyon analizi hesaplamalarında Beta kare (Beta 2) kullandığından, temel ve teknik analizlerde faydalıdır.

Son Söz

Alfa ve Beta risk ölçümü iki temel unsurdur. finansta kavramlar. Alfa, bir yatırım portföyünün riske göre düzeltilmiş getirisinin bir ölçüsüdür. Beta, portföyünüzün bir bütün olarak piyasaya göre oynaklığını ölçer. Alfa genellikle yatırımcılar için uygundur, ancak arkasında yatan bir strateji yoksa düşük performansı da temsil edebilir.

Share